27.08.2020

Dôležitý oznam ohľadom ubytovania pre študentov s trvalým pobytom mimo SR.


POKYNY PRE ŠTUDENTOV TUKE, KTORÝM BOLO PRIDELENÉ UBYTOVANIE V ŠD TUKE s trvalým pobytom mimo SR

POKYNY PRE ŠTUDENTOV TUKE, KTORÝM BOLO PRIDELENÉ UBYTOVANIE V ŠD TUKE

s trvalým pobytom mimo SR


VŠEOBECNÉ POKYNY:

Ubytovanie študentov s trvalým pobytom mimo SR je možné výlučne v termíne určenom vo výzve, ktorá bude študentom doručená mailom najneskôr do 31. 08. 2020. Študent je povinný určený termín nástupu na ubytovanie dodržať. Vstup do ŠD je možný len pre študentov, ktorí majú pridelené ubytovanie, bez doprovodu. Zmena zadefinovaného termínu nie je z kapacitných dôvodov možná. Pre domácu izoláciu študentov s trvalým pobytom mimo SR je určený ŠD Rampová 7, Košice a ŠD Budovateľská 13, Prešov. Študent je povinný sa po príchode do SR zaregistrovať a vyplniť formulár na: https://korona.gov.sk/ehranica/#

Študent je povinný sa po piatich dňoch pobytu v ŠD podrobiť testovaniu na COVID -19, ktoré sa bude vykonávať priamo v ŠD. Po obdržaní negatívneho výsledku testu na COVID -19 bude študent preubytovaný do prideleného ŠD.

V prípade, ak študent nedodrží termín ubytovania určený v zaslanej výzve, môže byť v ŠD ubytovaný len po absolvovaní domácej izolácie v individuálne zabezpečenom zariadení a po predložení negatívneho testu na COVID -19 absolvovanom na Slovensku.

Odporúčame, aby si študent priniesol so sebou potraviny a osobné veci (hygienické) minimálne na 5 až 7 dní, kvôli absolvovaniu povinnej domácej karantény. Študentovi bude poskytnutá možnosť objednania si stravnej jednotky prostredníctvom externej firmy na základe spolupráce s ŠDaJ TUKE. Počas karantény sa musí študent zdržiavať na svojej izbe, nesmie prijímať návštevy, ani stretávať sa s inými ubytovanými študentmi a je povinný dodržiavať všetky odporúčania a usmernenia ŠD a ÚVZ SR. V opačnom prípade bude študent okamžite vylúčený z ŠD a bude mu vyrubená sankcia podľa platného cenníka ŠD. Študent bude vedením ŠD nahlásený na RÚVZ SR, ktorý mu môže rovnako vyrubiť sankciu.

Študenti, ktorí majú  pridelené výnimky, kontaktujú príslušné ubytovacie oddelenie.

 

POKYNY K UBYTOVANIU:

Ubytováva sa na ubytovacom oddelení ŠD v čase od 8.00 do 14.00 hod., Pia: 8.00 - 12.00 hod okrem soboty a nedele a štátnych sviatkov.

1. K ubytovaniu je potrebné predložiť:

         - občiansky preukaz (k nahliadnutiu)

         - ISIC alebo vytlačené potvrdenie o návšteve školy

         - 2x obojstranne vytlačenú a vyplnenú zmluvu o ubytovaní z IS MAIS

         - vytlačený doklad o zaplatení doplatku za ubytovanie, (výpis z účtu alebo potvrdenie o zrealizovaní platby)

         - vytlačený doklad o zaplatení depozitu /pre študentov s trvalým pobytom mimo SR/ : 100,-€

        - študenti s trvalým pobytom mimo SR – vytlačené Čestné prehlásenie /mladší ako 18 rokov, overené notárom/


Nepredložením požadovaných dokladov má ubytovateľ nárok na zamietnutie poskytnutia domácej izolácie v zariadení ŠDaJ TUKE.

Vláda SR na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu SR prijala v boji proti COVID-19 množstvo opatrení.
https://www.minedu.sk/vysoke-skoly-a-skolske-domovy/
https://korona.gov.sk/
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Kontakt:
ŠD Rampová 7, Košice
Ubytovacie oddelenie: 055/602 5870


ŠD Budovateľská 13, Prešov
Ubytovacie oddelenie: 055/602 5891


Doprava do ŠD zo stanice ŽSR a SAD:
ŠD Rampová 7, Košice: autobus MHD, linka č. 10 (6. zastávka)
ŠD Budovateľská 13, Prešov: autobus MHD, linka č. 38 (1. zastávka)

POKYNY K PLATBÁM:

Cena za ubytovanie je stanovená podľa platného cenníka za ubytovanie v ŠD
http://www.sdaj.tuke.sk/dokumenty/Cennik_HC_202009_final.pdf

Spôsob platieb:
       - za ubytovanie v ŠD sa platí štvrťročne bankovým prevodom na účet ŠD:
         číslo účtu - IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912 BIC: SPSRSKBAXXX.
       - variabilný symbol: vygenerovaný v IS MAIS /správa pre príjemcu - meno priezvisko študenta/
       - špecifický symbol:
                             ŠD Rampová 7, Košice - ŠS: 1519
                             ŠD Budovateľská 13, Prešov - ŠS: 1517

       - cena za depozit v ŠD 100,-€ /pre študentov trvalým pobytom mimo SR/
       - číslo účtu IBAN: SK25 8180 0000 0070 0008 4947 BIC: SPSRSKBAXXX
       - variabilný symbol: vygenerovaný v IS MIS /správa pre príjemcu - meno priezvisko študenta/

            

                                                                                                        Ing. Marek Dufala, PhD.
                                                                                                              riaditeľ ŠD TUKEAdministrátor

Späť

 
Čakajte, prosím.