28.05.2018

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)INFORMÁCIA DOTKNUTEJ OSOBE

 o spracúvaní osobných údajov

 

podľa Článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 Technická univerzita v Košiciach je Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje vo vlastnom mene, ktorého konkrétne požiadavky na jeho určenie sú ustanovené v osobitných predpisoch, ktoré vymedzili účely a čiastočne aj prostriedky spracúvania osobných údajov.

 

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9, 042 00 Košice

IČO: 00 397 610

 

E-mail: kancelar@tuke.sk

Tel.: +421 55 602 2003

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby (DPO):

 

Ing. Róbert Polyácsko

 

E-mail: zodpovedna.osoba@tuke.sk

Tel.: +421 55 602 2137

 

Účely a právny základ spracúvania osobných údajov

 

Účel spracúvania osobných údajov: prijímacie konanie uchádzača o vysokoškolské vzdelanie

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Účel spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov študentov v súvislosti so štúdiom na verejnej vysokej škole

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §115 ods. 4 zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategória príjemcov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Príslušný útvar Policajného zboru SR

 

Účel spracúvania osobných údajov: realizácia poskytnutia sociálneho štipendia

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z. z o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov

 

Účel spracúvania osobných údajov: zabezpečenie ubytovania študentov v Študentských domovoch a jedálňach TUKE

Právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. b)  GDPR (zmluvný vzťah), § 24 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

Kategória príjemcov: Príslušný útvar Policajného zboru SR

 

Účel spracúvania osobných údajov: zabezpečenie rigorózneho konania

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas uchádzača

Kategória príjemcov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

Účel spracúvania osobných údajov: realizácia mobilít študentov a pracovníkov v rámci programov (napr. ERASMUS+)

Právny základ spracúvania osobných údajov: Vyhlásenie o politike programu Erasmus, Univerzitná charta Erasmus, Zmluva o poskytnutí grantu, Interinštitucionálna Erasmus dohoda o spolupráci, Zmluva o stáži, Zmluva o štúdiu, Program mobility-školenie,   Program mobility –výučba

Kategória príjemcov osobných údajov: Národná agentúra SAAIC,  Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, firmy, organizácie, inštitúcie, ktoré prijímajú študentov TUKE na mobility

 

Účel spracúvania osobných údajov:

register e-mailových adries, register prístupových práv do informačných systémov

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon  č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem: zabezpečenie dôvernosti a integrity údajov v informačných systémoch)

Kategória príjemcov: orgány činné v trestnom konaní

 

Účel spracúvania osobných údajov:

správa emailových účtov

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl.6 ods.1písm. f) GDPR

Oprávnený záujem:  prevádzka emailovej komunikácie univerzity

Kategória príjemcov: orgány činné v trestnom konaní

 Lehota uchovávania/vymazania údajov 

 TUKE archivuje a uchováva osobné údaje  týkajúce sa študenta po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi a Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom TUKE.

Oprávnenie získavať osobné údaje v mene TUKE vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov a osobitných predpisov najmä zo zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Poučenie o právach dotknutej osoby

 Dotknutá osoba (študent) má najmä právo žiadať od TUKE:

- prístup k informáciám o spracúvaní osobných údajov študenta na TUKE,

- zoznam osobných údajov študenta na TUKE, ktoré sú predmetom spracúvania,

- opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

- vymazanie osobných údajov spracúvaných TUKE, ak uplynul účel ich spracúvania, ak bol odvolaný súhlas na ich spracúvanie za predpokladu, že sú údaje spracúvané na základe súhlasu, ak neexistuje objektívny oprávnený záujem TUKE, ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, alebo ak to vyžaduje právny predpis,

- obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 Dotknutá osoba má tiež právo:

- namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré TUKE spracúva na právnom základe oprávnených záujmov TUKE,

- odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov,

- podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 

Ďalšie informácie o Vašich právach môžete získať aj prostredníctvom príručky EÚ pre občanov o ochrane osobných údajov alebo na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR (www.uoou.sk).

 Richard Lonščák

Späť

 
Čakajte, prosím.