28.08.2020

Informácie k poplatkom počas štúdia a pridanie bankového účtu. (Information on Tuition Fee, add bank accounts)Študent  nájde informácie o platbách, ktoré sú mu určené počas štúdia v časti Štúdium – Financovanie.

You will receive information about the payments that you specify during your study in the section My study - Study funding.

platby_student.pdf

 

Študent  si vie nastaviť bankový účet, na ktorý mu budú zasielané platby, v rozhraní Študent, časť Profil - Bankové spojenia.

The student can set up a bank account to which payments will be sent in the Student interface, section Profile - Bank connections.

student_pridanie_bankoveho_uctu.pdfAdmin

Späť

 
Čakajte, prosím.