13.05.2020

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE – len VYŠŠIE ROČNÍKYŽiadosti o ubytovanie v ŠDaJ TUKE pre ak. rok 2020/2021 sa podávali v elektronickej forme cez systém MAIS od  15.03.2020 do 15.04.2020.

Informáciu o predbežnom pridelení ubytovania (stav žiadosti = „AKCEPTOVANÁ“) si študent môže pozrieť v IS MAIS v časti „Ubytovanie“ po 13.05.2020. Definitívne predbežné rebríčky pridelenia ubytovania budú 20.05.2020.

Po predbežnom pridelení ubytovania (akceptovaní žiadosti) je študent povinný uhradiť rezervačný poplatok  vo výške 100,-€ podľa článku 4.4.2 tohto PvP /Kritéria pre ubytovanie v ŠDaJ/. Tento rezervačný poplatok bude študentovi po podpise zmluvy o ubytovaní započítaný s prvou platbou za ubytovanie. Rezervačný poplatok je zabezpečovací poplatok študenta žiadajúceho o ubytovanie v ŠD. Rezervačný poplatok sa uhrádza bankovým prevodom na účet ŠD

 číslo účtu - IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912 BIC: SPSRSKBAXXX,

Variabilný symbol - pre platby za ubytovanie v IS MAIS /správa pre príjemcu - meno priezvisko študenta/

Rezervačný poplatok musí byť pripísaný na účet ŠD do 31.07.2020. Až zaplatením rezervačného poplatku sa potvrdzuje pridelenie ubytovania. Nezaplatením rezervačného poplatku si študent nemôže nárokovať na pridelenie ubytovania v ŠD.

Ak študent, ktorému bola akceptovaná žiadosť o ubytovanie na nasledujúci ak. rok, nepožiadal o vrátenie preplatku za ubytovanie z ak. roku 2019/2020 a prenáša platbu do ak. roku 2020/2021, tak táto platba mu  bude slúžiť ako náhrada rezervačného poplatku na nasledujúci ak. rok.

Týmto študentom sa pre tento ak. rok 2020/2021 ruší povinnosť úhrady rezervačného poplatku, ktorý je podľa Kritérií pre ubytovanie v ŠDaJ splatný do 31.07.202.

Definitívne rebríčky pridelenia ubytovania na ak. rok 2020/2021 po zaevidovaní úhrad za rezervačný poplatok budú spracované do 05.08.2020.

V prípade ak študent nenastúpi na ubytovanie do 30. 09. 2020, resp. nepodpíše zmluvu o ubytovaní, stráca nárok na ubytovanie. Rezervačný poplatok sa v tomto prípade nevracia.

Zavedením rezervačného poplatku chceme zistiť skutočný záujem o ubytovanie a tak čo najefektívnejšie prerozdeliť všetky kapacity medzi študentov, ktorí o ubytovanie z rôznych príčin požiadajú neskôr.

 

                                                                                                                                                                          Ing. Marek Dufala, PhD.
                                                                                                                                                                                     riaditeľ ŠDaJGabriela Janočková

Späť

 
Čakajte, prosím.